• เกี่ยวกับสาขา
  About
  • ประวัติความเป็นมา
   History
  • พันธกิจ
   Mission
  • วัตถุประสงค์
   Objectives
  • ตำแหน่งงานที่รองรับ
   Career Opportunities
 • หลักสูตรที่เปิดสอน
  Academic Programs
  • หลักสูตร ป.ตรี (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
   Bachelor's Degree in Computer Science
  • หลักสูตร ป.โท (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
   Master's Degree in Management Information System
 • บุคลากร
  Personnel
 • ภาพกิจกรรม
  Activity Albums
 • ผลงาน / รางวัล
  Awards
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  Learning Outcome Verification

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Computer Science Program)

ปรัชญา

      "ความรู้ดี มีทักษะ มานะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัย ชำนาญในวิชาชีพ"

วิสัยทัศน์

      ผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณที่ดี และมีคุณภาพที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองต่อตลาดแรงงานในปัจจุบัน

ข้อมูลการติดต่อ

      ห้อง 412 อาคาร 4 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
      โทรศัพท์ 02-473-7000 ต่อ 3120
ปฏิทินกิจกรรม Event Calendar
JAN
29
โครงการนำคอมพิวเตอร์ไปบริจาคยังโรงเรียนที่ขาดแคลน
JAN
25
อบรมการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
MAY
01-04
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโปรแกรมสำหรับ Google Map and Game บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์”
NOV
05-06
โครงการปฏิบัติธรรม
ข่าวประกาศ Announcement
ประกาศรับสมัครงาน Recruitment
บทเรียนออนไลน์

เอกสารดาวน์โหลด

ค้นหาหัวข้อโครงงานฯ

สำหรับอาจารย์ผู้สอน